Oefenvormen

Beheersing – Omgekeerde pyramide

Oefen: Begin met roeien in een laag tempo en  harde haal. Klim vervolgens in tempo, terwijl de kracht af neemt. De oefening Rompsmijten kan helpen om het tempo adequaat omhoog te krijgen. Het afgegeven vermogen neemt dus af, terwijl het tempo omhoog klimt.
Type: Motorische oefening. 
Doel: Leren om kracht en tempo van elkaar te scheiden en daarmee onafhankelijk van elkaar te kunnen aanpassen. 
Focus: Let op de hoeveelheid kracht die gegeven wordt, vraag je af met welke intensiteit en tempo je roeit.
Transfer: Een stuk roeien waarbij het tempo minimaal 24 is en de intensiteit dusdanig is dat dat gemakkelijk een uur volgehouden kan worden. Zorg er voor dat je de halen gemakkelijk wegtikt.

Beheersing – Boot over één boord leggen
Beheersing – Hoogspoelen
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman