Oefenvormen

Beheersing – Omgekeerde pyramide

Oefen: Begin met roeien in een laag tempo en harde haal. Klim vervolgens in tempo, terwijl de kracht af neemt. De oefening Rompsmijten kan helpen om het tempo adequaat omhoog te krijgen. Het afgegeven vermogen neemt dus af, terwijl het tempo omhoog klimt. De slag geeft hierbij tempo en kracht aan. De oefening Slag tegen ploeg kan helpen om te leren de slag adequaat te volgen. Wanneer het tempo op zijn hoogst is en minimale kracht gegeven wordt, laat dan het tempo dan weer zakken en verhoog de kracht.
Type: Motorische oefening. 
Doel: Leren om kracht en tempo van elkaar te scheiden en daarmee onafhankelijk van elkaar te kunnen aanpassen. 
Focus: Let op de hoeveelheid kracht die gegeven wordt, vraag je af met welke intensiteit en tempo je roeit.
Transfer: Een stuk roeien waarbij het tempo minimaal 24 is en de intensiteit dusdanig is dat dat gemakkelijk een uur volgehouden kan worden. Zorg er voor dat je de halen gemakkelijk wegtikt.
Variatie: Begin met roeien in hoog tempo en weinig kracht en bouw vervolgens de kracht op terwijl het tempo daalt. Varrieer het aantal halen tussen minimum en maximum, neem wat minder halen of juist wat meer halen.

Beheersing – Boot over één boord leggen
Beheersing – Hoogspoelen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman